සිංහල Audio බයිබලය APK

1.9

4( 126 )

Android 5.0+

Last updated: 23-09-2020

10,000+ installs

Description of සිංහල Audio බයිබලය

සිංහල Audio බයිබලය [1.9] updated on 2020-09-23 created by In A Walk With God is the Books & Reference Android App has 10,000+ downloads on Google play

Supported Android versions: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

In A Walk With God” initiative in collaboration with Ceylon Bible Society and “Supuwath Arana” brings you the first ever Sinhala Audio Bible.

u0dc3u0dd2u0d82u0dc4u0dbd Audio u0db6u0dbau0dd2u0db6u0dbdu0dba screenshots 2

මෙම App එක මගින්, දිනපතා ඔබට ඇසෙන දේව වචනයෙන් මගපෙන්වීම ලබමින්, ඔබ විසින් නොකඩවා කරනු ලබන පෞද්ගලික යාච්ඤාව තුල, ඔබගේ උතුම් බලාපොරොත්තු කරා ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට දිරිය හා ශක්තිය දෙවි පියාණන් වෙතින් නොමඳව ලැබෙන බව ඔබට ඒත්තුගැන්වීම අපගේ පරමාර්තයයි.

With this app we want you to build up a habit of listening to The Word of God every day in your lives and to experience the power which can transform you. The Word of God will Empower you in your toughest battles, keep you Focused during most distracted hours and most importantly guide you in every step you take.

u0dc3u0dd2u0d82u0dc4u0dbd Audio u0db6u0dbau0dd2u0db6u0dbdu0dba screenshots 3

So let’s Start the Journey……

You can listen and read the Holy Bible in Sinhala language. It also allows you to read, hi-light and add notes to your favourite bible verses.

*Dramatized audio still available only for the New Testament. Soon we will bring you the entire Bible in Dramatized audio format with the help of Ceylon Bible Society*

Every day you will have a scripture reading from the gospels to start your day with. You can listen to these readings during your morning prayers or while you commute.

u0dc3u0dd2u0d82u0dc4u0dbd Audio u0db6u0dbau0dd2u0db6u0dbdu0dba screenshots 4

“Jeewithayata Athwalak” Videos from “Supuwath Arana“ will teach you to how to improve yourself everyday morally and spiritually.

With “Sinhala Audio Bible” we want to help you to start a Christ-centered journey with Holy scriptures in your hand.

Important notice:

u0dc3u0dd2u0d82u0dc4u0dbd Audio u0db6u0dbau0dd2u0db6u0dbdu0dba screenshots 5

1. The Ceylon Bible Society is the sole proprietor of the Sinhala Bible of New Revised Standard Version with Deuterocanonical Books – 2006.

2. Scripture taken from the Sinhala Bible Revised New Sinhala Version with Deuterocanonical Books © 2006 published and printed by the Ceylon Bible Society. Used by permission with the prior written approval of the Ceylon Bible Society.”

3. Copyrights for Dramatized New ~Testament Audio received from Hosanna Ministries.

4. “ජීවිතයට අත්වැලක්” daily videos are used under the permission of Rev. Fr. Darrel Coonghe(Supuwath Arana)

We especially thank our developers “Ziphio Solutions”
Daily quotes text disappearing fix and other minor bug fixes.

Love Birds Ringtones 아실 - ASILL Babbel - Learn Languages - Spanish, French & More AZ Inversiones MySSB Calendar Figma Mirror localFamily Citrus.UA (Цитрус)

සිංහල Audio බයිබලය 1.9 updates

Daily quotes text disappearing fix and other minor bug fixes.

App Information of සිංහල Audio බයිබලය

Category:Apps, Books & Reference

Developer:

Package: com.ziphio.thebible

Version: 1.9

Rating: 4 ( 126 )

Size: 8.1 MB

Requirement: Android 5.0+

Updated: 23-09-2020

Installs: 10,000+

Related Posts of සිංහල Audio බයිබලය